Vad gör vi?

Att ge flerspråkiga och nyanlända elever stöd på deras modersmål har, enligt den pedagogiska forskningen, stor betydelse för såväl deras studieresultat som deras integrering i samhället. Allt fler huvudmän kämpar dock med att tillhandahålla kvalitativt stöd till de elever som behöver och har rätt till det. Därför har vi startat KENNARI.

Vi är ett utbildningsföretag som förmedlar lärare och studiehandledare i modersmål och moderna språk. Sedan en tid tillbaka har vi även möjlighet att erbjuda fjärrlösningar i flera av skolans övriga ämnen. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar för skolor, huvudmän, företag och privatpersoner. 
 

Bland våra tjänster återfinns:

  • modersmålsundervisning för  grundskolan och enligt gymnasiets kursplaner
  • studiehandledning på modersmål. 
  • lärare i samhällsorientering för nyanlända
  • Kurser på företag - introduktioner på modersmål samt språkundervisning (svenska och modersmål)
  • Skräddarsydda fjärrlösningar med lärare i skolans övriga ämnen, där behöriga lärare inte finns att tillgå för undervisning i fysiska klassrum.


Med pedagogisk skärpa och digitalt nytänkande satsar vi på skräddarsydda lösningar för varje skola och varje elev. På KENNARI ser vi möjligheter i utmaningarna.

Modersmål som modernt språk

Vi förmedlar lärare som bedriver fjärrundervisning för de elever som vill studera sina modersmål inom ramen för ämnet moderna språk. Vi tillhandahåller även ett snabbspår för dem som vill tentera av kurser i moderna språk på sina modersmål. Detta har blivit ett alltmer efterfrågat sätt att skaffa sig de meritpoäng för högskoleantagning som vanlig modersmålsundervisning inte ger.

Vi utgår från den enskilda elevens förutsättningar och önskemål för att skräddarsy en plan för undervisning och bedömning.

Modersmålsundervisning för grundskolan och gymnasiet

Vi förmedlar lärare som bedriver fjärrundervisning i modersmål på grundskolenivå samt i gymnasiekurserna modersmål 1, modersmål 2 samt modersmål – aktiv tvåspråkighet

Våra lärare är vana att undervisa med hjälp av de vanligast förekommande fjärrverktygen, såsom Zoom, Teams och Google Meets.

All vår undervisning utgår naturligtvis från de nationella kursplanerna. 

Studiehandledning på modersmål

Vi förmedlar studiehandledare som erbjuder stöd över ljud- och videolänk på flera av de mest efterfrågade modersmålen. Elever på deltagande skolor kan ansluta sig vid regelbundna tider för att ställa frågor och få handledning. Vi genomför regelbunden kompetensutveckling med våra handledare för att säkerställa att de har den pedagogiska förmåga och de ämneskunskaper som krävs.

Samhällsorientering för nyanlända

Kennaris lärare i samhällsorientering för nyanlända fokuserar på att ge kursdeltagarna grundläggande förståelse för det svenska samhället med siktet inställt på att förmedla kunskap om individens rättigheter och skyldigheter, demokratiska värderingar, de mänskliga rättigheterna samt hur samhället är organiserat och om praktiskt vardagsliv. Tjänsten erbjuds såväl till företag med många nyanlända i personalstyrkan, som till kommuner. Tjänsten tillhandahålls på många språk och kan samordnas över kommungränserna  tack vare Kennaris koncept för fjärrundervisning. 

Fjärrundervisning i grund- och gymnasieskolans samtliga ämnen

När behöriga, legitimerade lärare inte finns att tillgå, hjälper Kennari till med fjärrlösningar. Vi kan tillhandahålla legitimerade lärare med ensamt ansvar för undervisningen, alternativt i en handledande och stödjande funktion till en lärar på plats. Vi skräddarsyr för en så optimal lösning som möjligt!

KONTAKTA OSS

Elisabeth Gejrot, Grundare

Tel nr: 0738155333
E-Post: Elisabeth@Kennari.se